De Belastingdienst heeft de Stichting Paardensport voor Villa Pardoes aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam instelling:
Stichting Paardensport voor Villa Pardoes

Fiscaal nummer:
RSIN  859409466

Contactgegevens: 
secretariaat@villapardoesconcours.nl

Doelstelling:

Het organiseren van diverse activiteiten en evenementen op het gebied van de paardensport in samenwerking met – en ten behoeve van Villa Pardoes in de ruimste zin van het woord.

Verkort beleidsplan:

Het beleid van Stichting Paardensport voor Villa Pardoes is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De Stichting werft gelden door het organiseren van paardensport activiteiten. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Het bestuur:

Arnold van der Kamp  –  voorzitter
Dave Jansen  –  penningmeester
Gert-Jan van Boxel  –  bestuurslid
Mechtild van Loosdrecht – bestuurslid

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag:

In 2019 zullen onder verantwoording van de Stichting een Ride voor Villa Pardoes en een Villa Pardoes Concours worden georganiseerd.

Verkorte staat van baten en lasten over 2019:

Hieronder het verkort financieel overzicht 2019